Aspirateur bosch bgs7all68 : Fin de Stock | Avis des Forums 2020

  • Filtre (12017969) Aspirateur 328280 BOSCH
  • Roulette (00619185) Aspirateur 298329 BOSCH, SIEMENS
  • Tube télescopique (057.5268) Aspirateur 298305 BOSCH, SIEMENS
  • Suceur plat (17000183, 00480788) Aspirateur 297224 BOSCH